Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 
 
 
 

Речник

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hacker

    Компютърен потребител, който се стреми да разбере "вътрешностите и външностите" на компютрите, мрежите и Интернет като цяло. Хакерите по принцип са добри и вярват, че информацията трябва да е общодостъпна и безплатна.

HDD

    (Hard Disk Drive). Почти задължителен компонент, нямат го само терминалите. Това е паметта на вашият компютър, на него се инсталират операционната система и програмите, запазват се всички данни и по-късно се извикват от тази постоянна памет. Неговият обем се измерва в МегаБайтове (MB), скоростта на въртенето му - в обороти в минута (rpm - rotates per minute), а средното време за достъп до данни на него - в милисекунди (ms).

Hyperlink

    Хипервръзката представлява част от Web страница, която с едно натискане на мишката довежда потребителя до изображения, видео и аудио клипове, или други Web страници. Всеки текст или част от картина може да бъде хипервръзка.

Hypermedia

    Теpмuнът хипеpмедuя е естественo pазшupенuе на хипеpтеkста, т.е. съдъpжанuетo на всеku дokyмент вkлючва oсвен текст още и гpафukа, вuдеo, звyk (които заедно обозначаваме като мyлтuмедuя). Всеки тuп медuя в хипеpмедuйния документ мoже да се свъpже kьм другu хипеpмедuйнu документu.

Hypertext

    Метoд за opганuзацuя на информацията, onuсвайки спобнoстта дokyментu да се свързват заеднo, uзnoлзвайku думи и фpазu. Има две интеpесни xаpактеpистики: 1. Не налага pед uлu йеpаpxuя в uнфopмацuята – самo връзки. Така хипеpтеkста noддържа инфopмацuята организирана по начuн, nogoбен на този в чoвешkuя мoзъk. 2. Пoзвoлява uнфopмацuята да uма pазлuчнu вpъзku към друга uнфopмацuя.

hit

    Използва се като справка за World Wide Web, hit означава единична молба от web browse-а за един обект от уеб сървъра; както и да е, за показването на една страница, която съдържа три картинки, уеб browser-а ще направи четири hits: един за HTML страницата и още по един за всяка от трите картинки.

Homepage

    Има няколко значения. Първоначално, началната страница, която browser-а ви отваря при неговото пускане. Най-честото се свързва с главната страница на някаква служба, организация, човек или просто главната страница на няколко уеб страници.

Host

    Всеки компютър свързан към някаква мрежа, който е дава servcies (които естествено работят) на други компютри от мрежата. Доста често срещано е една host машина да предлага няколко services, например SMTP (електронна поща) и HTTP (уеб).

HTML

    (HyperText Markup Language) Основен език за създаване на web-страници. HTML определя разположението на елементите в web-документа (таблици, линкове, картинки и т.н.), използва шрифтове, формати , графични елементи и т.н. с помощта на тагове - специални ключови думи . HTML не е език за програмиране традиционния смисъл. Фактически той е формат на Интернет-документите

HTTP

    (HyperText Transfer Protocol) Протокола за предаване на "hypertext"-ови файлове по Интернет. Изисква HTTP клиентска програма в единия край, и HTTP сървърска програма в другия. HTTP е най-важният протокол, използван във World Wide Web (WWW).