Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 


Готфрид Лейбниц (Gottfried Wilhelm von Leibniz)


    Лайбниц Готфрид Вилхелм (21.VI.1646, Лайпциг - 14.XI.1716, Хановер) – немски философ-идеалист, математик, учен-енциклопедист. Основател и президент на Берлинската Академия на Науките.

    В областта на математиката най-голямата заслуга на Лайбниц се явява разработката (наред с Нютон) на диференциалното и интегрално смятане, имаща огромно значение за бъдещото развитие на математиката и естествознанието. Лайбниц свежда частните методи за решение на математическите задачи, съществуващи до момента, в цялостна система за анализ.

    Той изобретява всевъзможните универсални методи за решаване на всички задачи и, може би затова след Паскал започва да строи изчислителни устройства.

    Главен недостатък на сумиращата машина на Паскал се заключва в неудобното изпълняване с нейна помощ на всички други операции, освен събирането. Първата машина, позволяваща лесно са се извършва не само сумиране, но и умножение, била изобретена от Лайбниц през 1673 г.

    Механическия калкулатор на Лайбниц изпълнявал сумирането практически по същия начин, както и сумиращата машина на Паскал, но Лайбниц включил в конструкцията движеща се част (подвижна каретка) и ръчка, с помощта на която можело да се въртят специални колела или — в по-късните варианти на машината — цилиндри, разположени във вътрешността на апарата.

    Такъв механизъм с движещи се елементи позволил да се ускорят повтарящите се операции за събиране, използвани при умножението. Самото повторение също се изпълнявало автоматически. По своята същност, калкулаторът осъществявал механическа имитация на известния училищен алгоритъм за "умножение по стълбове".

    Редица важни механизми от машината на Лайбниц се използвали чак до средата на 20 век в някои типове машини. Към типа на машината на Лайбниц могат да бъдат отнесени всички машини, в частност и първите IВМ, реализиращи умножението като многократно събиране, а делението - като многократно изваждане. Главно достойнство на всички тези машини била по-високата, в сравнение с човека, скорост и точност на изчисленията. Тяхното създаване демонстрирало принципната възможност за механизация на интелектуалната дейност на човека.

    Лайбниц пръв разбрал значението и ролята на двоичната бройна система. В ръкописите на латински език, написани през март 1679 година Лайбниц разяснява, как се извършват изчисленията в двоична система, в частност умножение, а след това в общи черти разработва проект на изчислителна машина, работеща с двоична бройна система. Ето какво пише той:"Изчисленията от този род би могло да се изпълняват и на машина. Несъмнено, много просто и без особени трудности това може да се направи по следния начин: нужно е да се направят отверстия в банка така, че те да могат да бъдат отваряни и затваряни. Отворени ще бъдат тези отверстия, които съответстват на 1, а затворени - съответстващите на 0. През отворените отверстия в жлеб ще падат малки кубчета или топчета, а през затворените отверстия нищо няма да пада. Банката ще се премества и движи от стълбче към стълбче, когато това е необходимо за умножението. Жлебовете ще представляват стълбчета, при което нито едно топче не може да попадне от един жлеб в някой друг, докато машината не започне да работи...". В бъдеще в многочислени писма и в трактата "Explication de l`Arithmetique Binairy" (1703) Лайбниц отново и отново се връща към двоичната аритметика. Идеята на Лайбниц за използване на двоичната бройна система в изчислителните машини ще остане забравена в течение на 250 години.