Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

Програми за работа с бази от данни

    Базата данни е съвкупност от данни, организирани по определени правила, използващи общи принципи на описание, съхраняване и манипулиране над данните, независимо. Системата за управление на бази от данни (СУБД) е комплекс от програмни и езикови средства за създаване, въвеждане и използване на БД.

    В зависимости от начина на организация (модел) на данните в базата данни (БД) те се разделят на йерархически, мрежови и релационни БД. Аналогично в зависимости от типа на базата данни се разделят и СУБД. Най-разпространени в последно време са релационните СУБД.

    В тях БД са представени в двумерни таблици, които съдържат информация за някое понятие от предметната област. Всеки ред в таблицата е конкретна реализация (значение) на това понятия — нарича се запис в БД. Стълбовете в таблицата са свойствата (атрибути) на даденото понятие. Те се наричат полета в БД. За всяко поле се задава типа данни, които може да се съдържат в него. Записите в таблицата се различават по значенията на своите полета.

    СУБД в своя състав съдържат средства за програмиране, с помощта на които може да се създават програми за определени действия както по обработката на данните, така и по използването на интерфейса на БД. Тук влизат разнообразни стандартни функции: математически, финансови и др.

    СУБД са едни от най- разпространените програмни продукти. Те се различават по скоростта на обработка на данните (изпълнение на заявки, търсене), възможностите за работа с различни типове данни, начините за поддръжка целостта и непротиворечивостта на данните.

    Най-разпространени СУБД са dBase, FoxPro, Paradox, Clarion, Access, които могат да решат практически всички задачи на потребителя.

    dBase е първата разпространена СУБД за ОС MS-DOS.

    FoxPro е също една от първите СУБД, останала популярна и до днес.

    Paradox е мощна СУБД, дело на фирма Borland, притежаваща висока интеграция със средствата за разработка на приложения на тази фирма.

    Clarion е интегрирана среда за разработка, позволяваща бързо да се създават различни приложения, в това число и БД.

    Най-голямо разпространение е получила СУБД Microsoft Access. Множеството прости и удобни средства wizard позволяват бързо да се създават таблици, заявки, форми, отчети. Простотата за създаване на макроси (последователности от команди) и написването на програми на Visual Basic позволява да се извършват сложни обработки над данните.

    В случай на взаимодействие на няколко потребители използването на тези СУБД не е ефективно. В този случай следва да се реализира схемата «клиент-сървър», когато данните се съхраняват на сървъра, а към тях се осъществяват заявки от приложенията на различни клиенти. За обработка на големи по обем данни на сървъра се използват по-мощните СУБДOracle, Interbase, Microsoft SQL Server и др.