Биографии Софтуер Хардуер IT Фирми Речник
 
Начало
Цел
Източници
Връзки
Галерия
Тестове
Форум
За авторите
 

C++ Biulder

    С++Builder предоставя на разработчика уникално съчетание от визуална среда за бърза разработка на приложения (RAD) и традиционните средства за програмиране на езика C++. С++Builder притежава редица преимущества, сред които:

  • Rapid Application Development — бърза разработка на приложения на основата на механизмите Two-Way Tools;
  • компонентна архитектура — Visual Components Library (VCL);
  • високоефективна мащабируема технология за достъп до данните;
  • нов SQL Builder — инструмент за визуално построяване на SQL изрази с произволна сложност с Two-Way Tools синхронизация на кода и графично представяне;
  • MIDAS Developers Kit — разработка на многозадачни клиент-сървърни системи;
  • поддръжка на Internet технологиите.
  • Поддръжката на съществуващия С/С++ код съхранява инвестициите във вече готовите проекти, създадени чрез използване на OWL и MFC.

    Оптимизиращия компилатор поддържа последните допълнения на стандартите ANSI C и C++. Поддържат се технологическите стандарти COM/DCOM, ActiveX, ATL, DirectX, WinSock, WinINET, MAPI, RPC, CGI, ISAPI, NSAPI, и др.

    Многоцелевия мениджър на проекти обезпечава управлението на набора приложения (сървърни, клиентски, динамични библиотеки и т. н.) като единен проект.

    Съвместимостта с Delphi обезпечава възможността да се използват и съпровождат код, компоненти, форми, създадени на Object Pascal. Универсалният инструментариум решава най-широк спектър задачи — от прости настолни приложения до мащабни корпоративни системи.

    C++Builder предлага повече от 160 готови за използване компоненти VCL. C++Builder обезпечава не само поддръжката на последните иновации в стандарта ANSI C++, но и разширява езика с нови възможности. Шаблоните (Templates), явното задаване на определения (explicit), mutable, RTTI (Run-Time Type Information), Exceptions, свойствата (properties), обработчиците на събития (event handlers), изменението на реда за изпълнение на директивите — цялата мощ на тези средства е достъпна за разработчиците, използващи C++Builder.

    Идеологията на създаване на приложения в C++Builder, също както и в Delphi, се основава на концепцията за визуалните контейнери — форми, в които разработчика разполага компонентите Visual Components Library (VCL) и задава с помощта на Object Inspector техните свойства.

    C++Builder предоставя на разработчиците и средства за създаване на клиентската и сървърна логика на Internet/intranet-системи.

    Специализираните модули данни — WebModules, явяващи се естествени контейнери с компоненти, превращат Web-сървърите в сървъри за приложения. Компонентът WebDispatcher се явява централизиран диспечер на заявки, постъпващи от клиентските браузъри.

    C++Builder, както и Delphi, използва отворена мащабируема обектно-ориентирана архитектура за достъп до бази от данни.